หอบรรณสารสนเทศ

BLOG+


ข่าวกิจกรรมหอบรรณสาร
จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดบ้านใน

อังคาร ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556


เมื่อวันที่ 18  ตุลาคม 2556
     ชาวบรรณสารสนเทศ ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ ม.อ.สุราษฎร์ธานี ได้ไปร่วมกันจัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดบ้านใน
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ตามที่โรงเรียนขอความอนุเคราะห์มาโดยได้ลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่โรงเรียนได้รับมาจากเขตพื้นที่ให้โรงเรียนใช้งานได้
และปรับปรุงระบบเพิ่มเติมให้ได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น ลงทะเบียนหนังสือเข้าระบบ ประทับตรา ให้เลขเรียกหนังสือด้วยระบบดิวอี้
จัดพิมพ์ลาเบลสัน ติดสัน+สีแยกหมวดหมู่ ติดรหัสบารโค้ดหนังสือ และจัดทำบัตรประจำตัวที่ใช้เป็นบัตรสมาชิกห้องสมุด
เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียนได้ในบัตรเดียวโดยให้คำแนะนำคุณครูให้สามารถดูแลและจัดทำระบบห้องสมุดให้บริการได้ต่อไป
จำนวนผู้เปิดอ่าน : 890


ข่าวกิจกรรมหอบรรณสาร 5 อันดับล่าสุด

      จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านปลายแหลม 4 / เม.ย. / 2557
      โครงการพัฒนาห้องสมุด 28 / ม.ค. / 2557
      งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2557 28 / ม.ค. / 2557
      จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดสมุทราราม 5 / พ.ย. / 2556
      จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดบ้านใน 5 / พ.ย. / 2556