หอบรรณสารสนเทศ

BLOG+


ข่าวกิจกรรมหอบรรณสาร
งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2557

อังคาร ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2557


เมื่อวันที่  13-15  มกราคม 2557  หอบรรณสารสนเทศได้จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด''57  โดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เกมตอบคำถามรับรางวัล  การตอบแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจจากการใช้บริการในปี 2556  และจัดให้มีร้านหนังสือมาให้เลือกซื้อ/เสนอให้มีในห้องสมุด มียอดการเสนอสั่งซื้อเข้าห้องสมุด  จำนวน 271,919  บาท  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ตอบแบบประเมิน 415  คน  ในการรับบริการ 6 ด้าน (ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ, ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของห้องสมุด, ด้านบุคลากรห้องสมุด, ด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก, ด้านความผูกพันกับหอบรรณสารสนเทศ และด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ )  คะแนนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (3.73 คะแนน เต็ม 5) จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1427


ข่าวกิจกรรมหอบรรณสาร 5 อันดับล่าสุด

      จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านปลายแหลม 4 / เม.ย. / 2557
      โครงการพัฒนาห้องสมุด 28 / ม.ค. / 2557
      งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2557 28 / ม.ค. / 2557
      จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดสมุทราราม 5 / พ.ย. / 2556
      จัดทำระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดบ้านใน 5 / พ.ย. / 2556